بدون عنوان

این روزها دردها را بیشتر احساس می کنم . برای بودن در این دنیا چقدر باید درد کشید

به ابدیت نیاز دارم . به یک جور فنا شدن در دنیا .می خواهم تمام زندگیم را جا بگذارم و

با همین لباس تنم بروم دنبال زندگی . زندگی بدون دغدغه بدون اضطراب و ترس از آینده

می خواهم همه ی فکرم را آزاد کنم تا همه چیز را خودش بفهمد بدون کتاب بدون معلم

حس می کنم خودم را زنجیر کرده ام .

من از این بند ها خسته شدم . به رهایی نیاز دارم ، به آزادی ، به پرواز ...

پذیرفتن موجودیتم برایم نوعی درد شده  ،این روزها دردها را بیشتر احساس میکنم ...

/ 0 نظر / 10 بازدید