اعصاب خورد

سیگار پشت سیگار ، خاطره پشت خاطره ، این روزها برای نوشتن از زندگی کاغذ کم

می آورم . این روزها برای زندگی کردن نفس کم آورده ام . صبر کم آورده ام ....

تو را کم آورده ام...

به تماشای سکوت ، دنیایت را ب تماشا می نشینم . به تمنای یک نگاه یک لبخند

زندگیم را به حراج می گذارم تا مگر اشاره ای ، ندایی و در محال ترین نقطه ی زندگیم

پیامی از تو مرا کمی آرام کند.

کوچه ها پشت کوچه ها ، خیابان پشت خیابان . این روزها برای فکر کردن خیابان کم

می آورم . برای حرف زدن گوش کم می آورم ، برای فریاد زدن صدا کم می آورم

این روزها.../ 2 نظر / 18 بازدید
لیموترش

سلام سیگار پشت سیگاااااار؟ یعنی چیییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یعنی چییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟