تقصیر کیست

نمی دانم کی مُرده ام ؟

کجا ؟

چه شد که مُردم ؟

 کی دلم روی آب افتاد ؟

کِی ...کِی قافیه ام را باختم ؟

کی خسته شدم ؟ فرو ریختم ؟ شکستم؟

اولین اشکم را چ کسی درآورد ؟ اولین بار چه کسی دلم را شکست ؟/ 0 نظر / 10 بازدید