دوست

آن دوست که عهد دوستداران بشکست

می رفت ...

و منش گرفته دامن در دست

می گفت...

که بعد از این به خوابم بینی!

پنداشت

که بعد از او مرا خوابی هست...

 

/ 0 نظر / 21 بازدید