برایم دعا کن...

درونم آشفته است . بهم ریخته ام . چرا این سایه ها از من جدا نمی

شوند . چرا راحتم نمی گذارند . اینهمه بغض از گلویم چه می خواهند .

اینهمه فعل شکستن از قلب من چه می خواهند .

کمی برای آرامشم دعا کن . برای دوباره من شدنم . برایم دعا کن ،

شاید دعای تو مانع فرو ریختنم شد . شاید دوباره روی پاهایم ایستادم .

فقط خدا می داند چقدر درونم آشفته است . چقدر ناراحتم . چقدر کوه

شده ام در سختی ها . برای ابر شدنم دعا کن . برای باریدنم . برای

سبک شدنم . برای آرامشم

امروز با هر ثانیه فرو ریختم و دوباره ایستادم تا کسی نفهمد چقدر،

چقدر ناراحتم.

 

/ 2 نظر / 11 بازدید

[سوال]

قاصدک

سلام گل کاغذی مهربان این همه آشفتگی و غم چرا ؟ ای کاش می تونستم کمکت کنم. [ناراحت] امیدوارم خدا دری جدید تو زندگیت رو به روشنایی باز کنه. که دیگه ناراحت نباشی.[ناراحت]