دارم کتاب می خونم که مامانم می گه بیا مناظره شروع شده . کتابم جذاب تره . می گم

دارم کتاب می خونم تو گوش بده .چند دقیقه بعد کانال عوض می شه ...

چند ساعت بعد می رم جلوی تلویزیون کانال ها رو زیر و رو می کنم . هنوز مناظره ادامه

داره . از سال 88 ب این طرف مجموعا ده بار شبکه داخل رو ندیدم . ده بار هم اغراقه.

قیافه هاشونو نگاه می کنم و مناظره مسخره شونو . برای یه پست نصفه نیمه که در

محبوبترین حالت می شه تدارکات چی ب چه رذالتی تن دادن . مناظره مسخره...

هر وقت که میام نت یه چیزی تو سرم زنگ می زنه شاید فردا نتونم بیام . شاید فردا

نتونم بنویسم ، بخونم . شاید فردا دنیای مجازیمون از ریشه و بن ویرون بشه.

حالا انگشت اتهام همشون رو به همون کسی هست که کمی پیش تا زانو جلوش خم

بودن .

/ 0 نظر / 16 بازدید